Bruss'Help opteert voor een strikt privacybeleid. De beveiliging van jouw privacy is zeer belangrijk voor onze organisatie.Daarom willen we u informeren over de maatregelen die Bruss'Help neemt bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, in het kader van jouw deelname aan de dak- en thuislozentelling in het Brussels Gewest.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website van Bruss'Help verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord.

Algemene bepalingen

Bruss'Help leeft de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. Bruss'Help stelt zich middels het huidige privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Bruss'Help
Verenigingstraat 15 - 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0723632965

Vergaarde persoonsgegevens

Doeleinden van de gegevensverwerking vergaard via inschrijving

Deze sectie is van toepassing voor de vergaarde persoonsgegevens via inschrijving aan een evenement of een actie: naam, contactgegevens, taal en naam van je organisatie.

Gegevens van jouw organisatie

We registreren de naam van de verantwoordelijke en zijn contactgegevens (e-mail en telefoonnummer).
Deze gegevens dienen om:

 • de verantwoordelijke van de deelnemende organisatie voor de Brusselse dak- en thuislozentelling te kunnen contacteren voor de nachtelijke telling
 • data te verzamelen over het aantal personen die aan huis worden begeleid of die verblijven in erkende en niet-erkende opvangstructuren en niet-conventionele huisvesting tijdens de nacht van de telling
 • de organisatie van de vragenlijsten die de dag na de telling zullen worden ingevuld, indien uw organisatie hiermee instemt

Deze gegevens worden bijgehouden tot de volgende editie van de Brusselse dak-, die gepland is voor 2024, en thuislozentelling zodat we de deelnemende organisaties van de vorige editie kunnen uitnodigen om opnieuw deel te nemen. De organisaties kunnen op elk moment beslissen hun deelname verder of stop te zetten.

Jouw persoonlijke gegevens

We registreren enkel de volgende gegevens:

 • je naam en voornaam
 • je contactgegevens
 • de organisatie waar je deel van uitmaakt
 • de zones die je bereidt bent te dekken tijdens de telling (zones waarvoor je een expertise hebt en de zones die je niet wenst te bezoeken)
 • het vervoermiddel dat je zal gebruiken tijdens de telling (te voet, met de fiets, de auto of het openbaar vervoer)
 • de nood of aanbod aan carpooling

Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van:

 • een bevestiging van de inschrijving
 • informatie over het type zone (te voet, fiets, auto, openbaar vervoer) die u toegekend werd
 • een herinnering sturen
 • eventuele wijzigingen in het programma

De rechtsgrond voor deze gegevensverzameling is jouw expliciete, voorafgaande toestemming.
Deze gegevens worden bijgehouden tot de volgende editie van de Brusselse dak- en thuislozentelling zodat we de deelnemers van de vorige editie kunnen uitnodigen om opnieuw deel te nemen. Je kan op elk moment beslissen jouw deelname verder te zetten of te stoppen.

Om carpooling te faciliteren wordt de naam en het e-mailadres van de autobestuurder die hiermee instemmen op een daarvoor bestemde pagina op de website vermeld. Deze gegevens worden de dag na de Brusselse dak- en thuislozentelling verwijderd en worden niet door Brussel bewaard.

Doeleinden van de gegevensverwerking vergaard via cookies

De sectie gaat over de gegevens vergaard via cookies: een standaard sessie-cookie, bedoeld om onvolledige formulieren tussentijds te bewaren. Van zodra een formulier verzonden is, verdwijnt die record. Voor meer informatie met betrekking tot de cookies, zie verder.

De cookies op de website van Bruss'Help worden gebruikt om:

 • te zorgen dat de formulieren vlot invulbaar zijn
 • de nodige gegevens verzamelen voor het beheren en verbeteren van de website
 • anonieme statistieken op te stellen over het gebruik van de website. De identiteit van specifieke personen of bedrijven kunnen niet achterhaald worden uit deze statistieken

De rechtsgrond voor de gegevensverzameling is jouw expliciete, voorafgaande toestemming.
VJe bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven (door de cookies uit te schakelen of gebruik te maken van een private browser). De verwerking weigeren kan tot gevolg hebben dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt.

Overdracht van gegevens

Mogen we je contacteren?

De persoonsgegevens vergaard door Bruss'Help worden enkel gebruikt om je te contacteren, uit te nodigen of te informeren op papier en/of via elektronische weg mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan elk e-mailbericht of door een e-mail te versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Overdracht aan derden

Bruss'Help zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Bruss'Help of indien Bruss'Help failliet gaat, kunnen jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Bruss'Help geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. In al deze gevallen zal Bruss'Help alle maatregelen nemen om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren. Bruss'Help zal je in dat geval voorafgaandelijk op de hoogte stellen van deze situatie en de overdracht van jouw gegevens. Je kan je in dat geval ook steeds verzet aantekenen tegen deze overdracht.

In afwijking van de hierboven uiteengezette beginselen en in toepassing van de bepalingen vervat in titel I, hoofdstuk III van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, heeft Bruss'help het wettelijke recht om persoonsgegevens die in het kader van haar opdrachten zijn verzameld, door te geven aan de gerechtelijke autoriteiten in geval van een strafrechtelijk onderzoek, of aan de politie en de staatsveiligheidsdiensten. 

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt indien je geen bezwaar aantekent tegen registratie in onze databank en dit voor een periode die noodzakelijk is voor de organisatie van de activiteiten waarvoor je zich in schreef.

Jouw rechten

Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Bruss'Help. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door ons te contacteren:

 • per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • per post naar Bruss'Help, Verenigingstraat 15/bus 7 - 1000 Brussel.
 • door gebruik te maken van het onderdeel contact op de website. Aangezien het de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot gegevensverwerking betreft, vragen wij je om bij jouw verzoek een kopie van jouw identiteitskaart te voegen om ons te bewijzen dat je de betrokken persoon bent.

Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit:

Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel
Tél : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Bruss'Help aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang voor derden

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkwaardig niveau van bescherming door het opleggen van verplichtingen om een vertrouwelijkheid te garanderen zoals in dit privacy beleid.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand uitgezonden door de server van Bruss'Help en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De website gebruikt uitsluitend functionele cookies. Standaardsessiecookies zijn bedoeld om onvolledige formulieren tussentijds te bewaren. Van zodra een formulier verzonden is, verdwijnt die record. Standaardsessiecookies bedoeld om uw taalkeuze te onthouden verdwijnen na jouw bezoek.

Jouw toestemming

Bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tijde de cookie-instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus jouw toestemming intrekken.

Je kan de installatie van deze cookies weigeren of blokkeren via de instellingen van jouw navigatiesysteem. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik meer zal kunnen maken.

Meer informatie

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je ons altijd contacteren via:

 • e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • post naar Bruss'Help, Verenigingstraat 15/bus 7 - 1000 Brussel.

Deze website gebruikt sessie-cookies die jouw taalkeuze onthouden en die het technisch mogelijk maken je in te schrijven. Na de inschrijving wordt deze sessie verwijderd.